Coherent Fluorescence Emission by Using Hybrid Photonic-Plasmonic Crystals

L. Shi, Xiaowen Yuan, Yafeng Zhang, T.K. Hakala, S. Yin, Dezhuan Han, Xiaolong Zhu, Bo Zhang, Xiaohan Liu, Päivi Törmä, Lu Wei, Jian Zi

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Search results