CIR-Net: Automatic Classification of Human Chromosome Based on Inception-ResNet Architecture

Chengchuang Lin, Gansen Zhao*, Zhirong Yang, Aihua Yin, Xinming Wang, Li Guo, Hanbiao Chen, Zhaohui Ma, Lei Zhao, Haoyu Luo, Tianxing Wang, Bichao Ding, Xiongwen Pang, Qiren Chen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

11 Citations (Scopus)
Filter
Finished

Search results