Chirality logic gates

Yi Zhang, Yadong Wang, Yunyun Dai, Xueyin Bai, Xuerong Hu, Luojun Du, Hai Hu, Xiaoxia Yang, Diao Li, Qing Dai, Tawfique Hasan, Zhipei Sun*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1 Citation (Scopus)
24 Downloads (Pure)

Search results