Broadband synchronization of ultrafast pulse generation with double-walled carbon nanotubes

Jiancheng Zheng, Diao Li*, Peng Liu, Xiaoqi Cui, Bin Zhang, Wei Geng, Qiang Zhang, Zhenyu Xu, Esko I. Kauppinen, Zhipei Sun*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1 Citation (Scopus)
7 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results