An mm-Wave CMOS I-Q Subharmonic Resistive Mixer for Wideband Zero-IF Receivers

Dristy Parveg*, Mikko Varonen, Amirreza Safaripour, Pekka Kangaslahti, Mikko Kantanen, Tero Tikka, Todd Gaier, Kari A.I. Halonen, Ali Hajimiri

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

4 Citations (Scopus)

Search results