Active synchronization and modulation of fiber lasers with a graphene electro-optic modulator

Diao Li, Hui Xue, Yadong Wang, Mei Qi, Wonjae Kim, Changfeng Li, Juha Riikonen, Zhaoyu Ren, Jintao Bai*, Harri Lipsanen, Zhipei Sun

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

14 Citations (Scopus)
366 Downloads (Pure)

Search results