Active control of micrometer plasmon propagation in suspended graphene

Hai Hu*, Renwen Yu, Hanchao Teng, Debo Hu, Na Chen, Yunpeng Qu, Xiaoxia Yang, Xinzhong Chen, A. S. McLeod, Pablo Alonso-González, Xiangdong Guo, Chi Li, Ziheng Yao, Zhenjun Li, Jianing Chen, Zhipei Sun, Mengkun Liu, F. Javier García de Abajo, Qing Dai

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

37 Citations (Scopus)
59 Downloads (Pure)
Filter
Active

Search results