A Multi-Functional Reconfigurable Metasurface: Electromagnetic Design Accounting for Fabrication Aspects

Alexandros Pitilakis*, Odysseas Tsilipakos, Fu Liu, Kypros M. Kossifos, Anna C. Tasolamprou, Do Hoon Kwon, Mohammad Sajjad Mirmoosa, Dionysios Manessis, Nikolaos V. Kantartzis, Christos Liaskos, Marco A. Antoniades, Julius Georgiou, Costas M. Soukoulis, Maria Kafesaki, Sergei A. Tretyakov

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

3 Citations (Scopus)
Filter
Finished

Search results