A MoSe2/WSe2 Heterojunction-Based Photodetector at Telecommunication Wavelengths

Hui Xue*, Yadong Wang, Yunyun Dai, Wonjae Kim, Henri Jussila, Mei Qi, Jannatul Susoma, Zhaoyu Ren, Qing Dai, Jianlin Zhao, Kari Halonen, Harri Lipsanen, Xiaomu Wang, Xuetao Gan, Zhipei Sun

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

74 Citations (Scopus)
307 Downloads (Pure)

Search results