A general ink formulation of 2D crystals for wafer-scale inkjet printing

Guohua Hu, Lisong Yang, Zongyin Yang, Yubo Wang, Xinxin Jin, Jie Dai, Qing Wu, Shouhu Liu, Xiaoxi Zhu, Xiaoshan Wang, Tien Chun Wu, Richard C.T. Howe, Tom Albrow-Owen, Leonard W.T. Ng, Qing Yang, Luigi G. Occhipinti, Robert I. Woodward, Edmund J.R. Kelleher, Zhipei Sun, Xiao HuangMeng Zhang, Colin D. Bain, Tawfique Hasan

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

94 Citations (Scopus)
79 Downloads (Pure)
Filter
Active

Search results