152 fs nanotube-mode-locked thulium-doped all-fiber laser

Jinzhang Wang*, Xiaoyan Liang, Guohua Hu, Zhijian Zheng, Shenghua Lin, Deqin Ouyang, Xu Wu, Peiguang Yan, Shuangchen Ruan, Zhipei Sun, Tawfique Hasan

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

72 Citations (Scopus)
255 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of '152 fs nanotube-mode-locked thulium-doped all-fiber laser'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy