Value Transformers - Transforming business logics towards value-based exchange

Project Details

Description

Asiakkaan kokema arvo on yksi liiketoiminnan ja kilpailuedun keskeisistä ajureista teollisilla markkinoilla. Markkinoiden johtavilla toimittaja- ja asiakasyrityksillä on merkittäviä haasteita realisoida arvokeskeisten liiketoimintastrategioiden täysi potentiaali. Vaikka tutkimuskirjallisuus on käsitellyt asiakasarvoa ja arvomyymistä melko laajasti toimittajan näkökulmasta, asiakasnäkökulma arvon ostamiseen on parhaimmillaankin hyvin pinnallinen. Uusin ymmärrys ja tietotaito arvokeskeisestä ostamisesta sekä arvopohjaiseen vaihdantaan liittyvistä yhteisluontikäytänteistä on kapeaa ja hajanaista. Asiakasnäkökulma arvokeskeiseen ostamiseen edustaa yhtä keskeisintä ja tärkeintä tutkimusaukkoa tämän hetkisessä markkinointikirjallisuudessa. Tämä projekti vastaa näihin kriittisiin haasteisiin tutkimalla arvokeskeistä liiketoimintaa asiakkaan näkökulmasta. Tutkimus keskittyy erityisesti siihen, miten yritykset voivat muuttaa nykyistä liiketoimintaa asiakkaiden, arvoketjujen, ja laajempien verkostopartnereiden kanssa kohti aidosti arvokeskeistä logiikkaa. Tämän lisäksi, hanke tutkii myös sitä, miten asiakasyritykset voivat oppia tekemään yhteistyötä toimittajayritysten kanssa ostaakseen arvoa. Näitä kunnianhimoisia tavoitteita varten on rakennettu tutkimuskonsortio, joka koostuu edelläkävijäyrityksistä ja heidän avainasiakkaistaan, sekä tutkimusryhmistä, joilla on vahvat näytöt asiakasarvotutkimuksesta teollisilla markkinoilla. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Turun yliopiston, ja Aalto-yliopiston kanssa. Hankkeen partneriyrityksiä ovat MacGregor, Outotec, Kemppi, sekä SimAnalytics. Hanke tekee myös tiivistä yhteistyötä DIMECCin, sekä usean teollisen ja kansainvälisen asiantuntijapartnerin kanssa vauhdittaakseen koko teollisuusalojen laajuista muutosta kohti arvokeskeistä liiketoimintalogiikka.
Short titleValue Transformers
AcronymValue Transformers
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201631/12/2019

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Kemppi Oy (Project partner)
  • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Joint applicant)
  • MacGregor Finland Oy (Project partner)
  • SimAnalytics Oy (Project partner)
  • Turun yliopisto (Joint applicant)
  • Metso Finland Oy (Project partner)
  • Business Finland Oy (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.