Fuel Cells Based on Through Hole Extrusion Welding - Phase 2: Towards Operational Proof-of-Concept

Project Details

Description

TheW-polttokennoprojektin (THEWFuelCell) tavoitteena on saattaa THEW-ekstruusiohitsausmenetelmätutkimuksen tulokset käyttöön suomalaisessa teollisuudessa ja aikaansaada maailmanlaajuista liiketoimintaa vetytalouden alalla. Projekti on Euroopan unionin 8.7.2020 julkaiseman vetystrategian “A Hydrogen strategy for a climate-neutral Europe” mukainen. Tämä maailmanlaajuinen vetystrategia on laadittu avuksi kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Aloitetta tukee myös Suomen ilmastomuutospaneeli, jonka tavoitteet eivät ainoastaan tue päästövähennyksiä vaan myös kotimaisten työpaikkojen luomista. Vaiheessa 1 THEW-teknologiaa sovellettiin demonstraatiotuotteen (MVP) tekemiseen protoninvaihtopolttokennossa (PEM-kenno). TheW-teknologia kehitettiin Aalto-yliopistossa ja se kohdistuu kiinteään, ainetta sulattamattomaan metalli-polymeeri -liitokseen. THEW-liitoksen etuna on, että toiminnan kannalta oleellinen kaasujen ja nesteiden tiivistysratkaisu ei enää ole riippuvainen lämpötilaan ja kemialliseen ympäristöön verrannollisista tiivisteiden kestosta ja liitoksen suurista esikiristysvoimista, jotka konventionaalisissa PEM-kennoissa ovat estäneet tai haitanneet kennon luotettavaa ja pitkäikäistä toimintaa. Näin THEWilla aikaansaadaan kestävä, luotettava ja pitkäikäinen polttokenno, jonka markkinat ulottuvat suurista teollisuussovellutuksista kotitalouksiin. Menestyksellisen vaihe 1:n jälkeen THEWFuelCell-projektin vaihe 2:n kesto on 10 kuukautta alkaen tammikuusta 2021. Vaiheen 2 tavoite on tutkia vaiheessa 1 sovelletun THEW-menetelmän mukaisen polttokennon proof-of-concept (PoC) -laitteiston kaupallistamisen valmistelua. Toiminnallista PoC:a hyödynnetään perinteisen polttokennokokoonpanon (fuel cell stack) pilottiasemassa.
AcronymTHEWFuelCell
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202131/10/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.