Technology-enhanced language learning with mobile devices

Project Details

Description

Kielenoppimisesta on lisääntyneen maahanmuuton myötä tullut entistä tärkeämpi haaste Euroopassa, sillä maahanmuuttajien kielitaito vaikuttaa kotoutumiseen ja mahdollisuuteen tehdä työtä. Koska opetuksen järjestäminen on kallista, oppimisen tueksi tarvitaan teknologisia ratkaisuja, jotka soveltuvat eri ikäryhmille ja huomioivat myös lukutaidottomat. Tähän haasteeseen voidaan vastata kehittämällä puheteknologiaa, joka mahdollistaa puhekäyttöliittymän digitaalisille ja mobiililaitteille. Puhekäyttöliittymä avaa uusia mahdollisuuksia kehittää puheeseen perustuvia digitaalisia kielenoppimissovelluksia.
Short titleTELL me
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201631/12/2018

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.