Research and Development Collaboration in Supplier Networks

Project Details

Description

Tutkimushankkeessa keskitytään suomalaisten PK-toimittajayritysten yhteiseen tuotekehitysyhteistyöhön ostajayrityksen kanssa, ja sen hyödyntämiseen näiden yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Lisäksi pyritään tunnistamaan keinoja, joilla ostajayritys kykenee hyödyntämään toimittajien kanssa tehtävää tuotekehitysyhteistyötä oman liiketoimintansa kehittämisessä. Projektin päätavoitteena on tuottaa sellaista uutta tieteellisin menetelmin tuotettua tietoa, joka edistää toimittaja- ja ostajayritysten tuotekehitysyhteistyötä vauhdittaen näiden kasvua ja kansainvälistymistä. Projektissa on kaksi toisiinsa linkittynyttä pääteemaa: (1) tuotekehitysyhteistyön toimintamallin kehittäminen ja (2) tuotekehitysyhteistyön hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä. Tuotekehitysyhteistyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että ostajayritys (tässä projektissa Valmet) kytkee toimittajiaan (tässä projektissa Rämö, Alusteel ja Pivotech) mukaan tuotekehitysprojektiin sen varhaisessa vaiheessa. Toimittajayrityksille varhainen kytkeytyminen ostajayrityksen tuotekehitysprojektiin tarjoaa mahdollisuuden kehittää tuotekehityspalvelusta osa asiakastarjoamaansa sekä oppia yhteistyön kautta sekä itse tuotteeseen että yhteistyöhön liittyviä liiketoimintaa edistäviä asioita. Tätä kautta toimittajayritykset saavat mahdollisuuden laajentaa asemaansa globaaleissa arvoketjuissa ja ottaa vastuulleen tuotannon lisäksi korkean arvonlisän tuotekehitystä lisäten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia sekä houkuttelevuutta kumppanina.
AcronymReDeCoNe
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201831/12/2018

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Oy AluSteel Ab (Joint applicant)
  • Pivotech Oy (Joint applicant)
  • Rämö Oy (Joint applicant)
  • Business Finland Oy (Project partner)
  • Valmet Oyj
  • Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.