Reaaliaikainen kalliomekaaninen malli

Project Details

Description

Kaivosturvallisuutta ja tuotannonohjausta voidaan merkittävästi kehittää kalliomassan monitoroinnilla, mallinnuksella ja analyyseillä. Kalliomassan käyttäytymisen ymmärtäminen on erityisen tärkeää syvissä kaivoksissa, joissa korkeat kalliojännitykset ovat turvallisuusriski ja merkittävä tuotantoa ohjaava tekijä. Kallion muodonmuutosten tunteminen on tärkeää myös avolouhoksissa, joissa luiskien vakavuus on huonosti tunnettu. Uuden sukupolven mittalaitteilla voidaan kalliomassan käyttäytymistä, tunneligeometriaa ja muita olosuhdetietoja mitata aiempaa tarkemmin ja usein mittaustulokset ovat käytettävissä reaaliajassa. Ajankohtaisen tiedon avulla voidaan nykyistä paremmin ennakoida kalliomassan epäjatkuvuuksia ja kallion jännitystilaa louhinnan edetessä. Tämä mahdollistaa selektiivisen louhinnan ja optimaalisten lujitusten suunnittelun. Parantuneen kaivosturvallisuuden lisäksi realistinen olosuhdetieto vähentää raakkulaimennusta ja malmitappioita. Kallio-olosuhteiden, malmiesiintymän ja tunneligeometrian tarkempi tuntemus mahdollistaa myös laadukkaamman louhintajäljen saavuttamisen, mikä osaltaan parantaa kaivos- ja kalliorakennushankkeiden taloutta ja turvallisuutta.
Hankkeen toteuttaa VTT, GTK ja Aalto-yliopisto yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden ja kotimaisten yritysten kanssa. Projektin tavoitteena on geofysiikan ja kalliomekaniikan mallien keinoin ohjata kaivoslouhintaa siten, että kaivoslouhinnan turvallisuus ja kustannustehokkuus parantuvat nykyisestä. Projektissa kehitetään mittaus- ja tulkintaprosesseja kohdennetuissa kalliotilavuuksissa ja häiriöisessä kaivosympäristössä tapahtuvien ajallisten muutosten paikantamiseen 4D toistomittauksin sekä havaittujen muutosten geologiseen ja kalliomekaaniseen analysointiin. Projektin tuloksena syntyvät monitorointi- ja mallinnusvalmiudet dynaamiseen kaivoslouhinnan ohjaukseen monitorointia, mallinnusta ja geologista tulkintaa hyödyntävän vuorovaikutusmallin avulla. Tulos on projektin päättyessä konseptitasoinen.
Short titleDynaMine
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/12/2015