Quantifying Human Experience for Increased Intelligence Within Work Teams and in the Customer Interface

Project Details

Description

Digitalisaatio tarjoaa ennennäkemättömän laajoja mahdollisuuksia yhteistyöhön. Vuorovaikutusteknologiat eivät kuitenkaan vielä tarpeeksi kohtaa niitä käyttävien ihmisten tarpeita. Itse asiassa, kommunikaatiotyökalujen pääpuutteet liittyvät juuri niihin tekijöihin, jotka määrittävät hyvää ihmistenvälistä vuorovaikutusta: jaettua kontekstia, synkronoitumista, empatiaa, ja tunnetiedon välittymistä.

Tämän seurauksena väärinymmärrykset ovat tavallisia, jaetun ongelmanratkaisun tehokkuus heikkenee ja yhteistyö ei ole niin hyvää kuin se voisi olla. Tämän projektin tavoitteena on luoda uutta tietoa, joka avaa mahdollisuuksia parantaa digitaalista ja kasvokkain tapahtuvaa ihmistenvälistä vuorovaikutusta.

Tämä tavoite saavutetaan käyttämällä uusia tunne- ja vuorovaikutusteknologioita, kuten sensoriteknologiaa sekä konenäköä, ja korkeatasoisella monitieteisellä tutkimuksella, jossa yhdistyvät kognitiivinen, affektiivinen ja sosiaalinen neurotiede, biosignaalien mittaaminen ja analysointi, konenäköteknologia ja algoritmit sekä käyttäjäkeskeiset design-menetelmät. Toiminnallaan projekti luo uutta ymmärrystä tekijöistä, jotka tukevat toimivaa ihmistenvälistä vuorovaikutusta, sekä uusia keinoja parantaa sitä digitaalisissa ympäristöissä.
Short titleHUMEX
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201831/12/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.