Molecular Modelling in Industrial Research and Development

Project Details

Description

Molekyylimallinnus on kemian osa-alue, jossa kemiallisia ilmiöitä, materiaaleja ja prosesseja tutkitaan laskennallisilla menetelmillä. Molekyylimallinnus on maailmalla merkittävässä roolissa kemian teollisuuden, biotekniikan, lääketeollisuuden ja puolijohdeteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Suomalaisissa yliopistoissa on huipputason kansainvälistä osaamista molekyyli-mallinnuksen eri osa-alueilta, mutta teollisuudessa molekyylimallinnusta on hyödynnetty hyvin vähän. MM-IRD-hankkeen tavoitteena oli hyödyntää molekyylimallinnusta uusien teollisten innovaatioiden kehitystyössä ja levittää sekä osaamista että uutta tietoa molekyylimallinnuksen mahdollisuuksista teollisessa tuotekehityksessä. Co-Innovation -hankkeessa oli mukana viisi yritystä omilla rinnakkaishankkeillaan: Kemira Oyj, Elastopoli Oy, Canatu Oy, Vaisala Oyj ja Damicon Kraa Oy. Tutkimuksen painopistealueet olivat biotalous, cleantech ja digitalisaatio. Hanke eteni kokonaisuudessaan tutkimussuunnitelman mukaisesti ja tutkimustyö johti uusiin tieteellisiin tuloksiin. Työpakettien sisällä käytiin säännöllisiä keskusteluja yrityskumppanien kanssa tuloksista ja niiden hyödyntämisestä yrityksissä. Hankkeen tuloksia on julkaistu useissa vertaisarvioiduissa julkaisuissa ja esitelty useissa kansainvälisissä tieteellisissä kokouksissa. Kansainvälinen yhteistyö hankkeen aikana on ollut aktiivista ja myös uusia kansainvälisiä yhteyksiä on syntynyt. Hankkeessa luotiin myös ajantasainen tilannekatsaus molekyylimallituksen mahdollisuuksista teollisessa tuote¬kehityksessä ja sitä jaettiin laajalle yritysverkostolle. Hankkeen tuloksista järjestettiin online-työpaja, jonka pohjalta useat uudet yritykset ovat halunneet keskustella molekyylimallinnuksen mahdollisuuksista omassa kehitystoiminnassaan. Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään jatkotutkimuksessa.
Short titleMM-IRD
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202030/04/2022

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Canatu Oy (Joint applicant)
  • Damicon Kraa Oy (Joint applicant)
  • Elastopoli Oy (Joint applicant)
  • Kemira Oyj (Joint applicant)
  • Vaisala Oyj (Joint applicant)
  • Business Finland Oy (Project partner)

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.