Millimetre-wave front-ends for 5G wireless backhaul and access networks

Project Details

Description

Kehitämme tässä projektissa uusia millimetriaaltoalueen radion etuasteita, joita voidaan käyttää viidennen sukupolven solukkoradioverkon käyttäjien päätelaitteiden ja tukiaseman, sekä tukiaseman ja runkoverkon välisissä radioyhteyksissä. Pyrimme ratkaisemaan suurimpia teknisiä ja teknologisia haasteita, jotka liittyvät integroitujen antennien ja lähetinvastaanotinten alijärjestelmien suunnitteluun. Tavoitteenamme on löytää ratkaisuja, joilla on mahdollista toteuttaa nopea ja laajakulmainen antennikeilan ohjaus energiatehokkaasti. Mielenkiintomme kohteena oleva radiotaajuusalue ulottuu 57 GHz:stä 95 GHz:iin, ja keskitymme erityisesti alemmalle E-kaistalle 71GHz:stä 76 GHz:iin. Tutkimme erityisesti sellaisia radion etuasteen kokoonpanoja, jotka soveltuvat aikajakoista kanavointia käyttäviin tietoliikennejärjestelmiin. Lisäksi, tutkimme erilaisia kaupalliseen massatuotantoon soveltuvia alustateknologioita (orgaanisia, keraamisia ja piisubstraatteja). Vaikka päätavoitteemme on radiomoduulien toiminnallisuuksien kehittämisessä laitetoteutusten avulla, niin tarkoituksenamme on myös julkaista tärkeimpiä teknisiä tuloksia alan konferensseissa ja teknisissä aikakausijulkaisuissa. Tavoitteenamme on myös integroida toteuttamiamme mm-radiomoduuleja ja alijärjestelmiä sopiviin radioverkkotestialustoihin tai järjestelmätason demonstraatioihin, joita kehitetään rinnakkaisissa hankkeissa.
Short title5WAVE
Acronym5WAVE
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201631/03/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.