Maataloustyökone 2025 - yhteensopivuus, palvelut ja tulevaisuuden standardit

Project Details

Description

MaTyKo 2025 nostaa maatalouskonevalmistajien ja teknologiayritysten valmiutta tuottaa ja hyödyntää digitaalisia palveluita ja mahdollistaa paremman liittymisen loppukäyttäjien arvoverkkoihin globaalisti. Hanke tuottaa tutkimustietoa teknologian uusimmista globaaleista kehitystrendeistä maatalouden koneautomaatiossa. Hankkeessa tutkitaan maatalouskoneiden tuottaman datan hallintaan ja käyttöön liittyviä periaatteita ja toimintamalleja loppukäyttäjän arvoverkoissa ja liiketoimintaekosysteemeissä. Lisäksi hankkeessa tutkitaan teknologioiden mahdollistamia uudenlaisia arvoverkkoja sekä niistä johdettavia liiketoimintamalleja erityyppisille teknologiayrityksille. Tutkittavat teknologiat ovat ethernet-teknologian käyttäminen työkoneyhdistelmän sisäiseen tiedonsiirtoon, työkoneyhdistelmän tehtävänohjaimen yhdistäminen pilvipalveluihin valmistajariippumattomasti, sekä työkoneen luoman datan dokumentointi muun muassa yleisiin jäljitettävyysjärjestelmiin yhteensopivalla tavalla. Hankkeen työpaketeissa osallistutaan vastaavien AEF:n (Agricultural Industry Electronics Foundation) työryhmien toimintaan yhteistyön muodossa. Työryhmiin viedään omia, osallistuvien yritysten suosimia, ratkaisuehdotuksia, sekä myös tuodaan muualta saatua tietämystä yritysten tietoisuuteen. Tämä hanke edesauttaa suomalaisten yritysten teknologisen osaamisen kehittymistä alan kärkeen. Yhteisessä kansainvälisessä foorumissa (AEF) mukanaolo mahdollistaa suoran vaikuttamisen teknologian ja standardoinnin kehittymiseen, sekä tiedonsaannin ajankohtaisista kehityssuunnista. Hankkeen toimenpiteillä mahdollistetaan suomalaisten valmistajien kilpailukyky ja uusien markkinoiden avautuminen globaaleissa liiketoimintaekosysteemeissä. Hankeen tulokset edesauttavat yritysten kansainvälisen liiketoiminnan ja viennin kasvua sekä kykyä toimia kansainvälisissä verkostoissa ja uudistuvassa toimialassa.
AcronymMaTyKo 2025
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201731/12/2019

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • Cinia Oy (Project partner)
 • Dometal Oy (Project partner)
 • Epec Oy (Project partner)
 • Geotrim Oy (Project partner)
 • Junkkari Oy (Project partner)
 • Mtech Digital Solutions Oy (Project partner)
 • Oy El-Ho Ab (Project partner)
 • Pel-Tuote Oy (Project partner)
 • Potila Tuotanto Oy (Project partner)
 • Prodevice Oy (Project partner)
 • Suonentieto Oy (Project partner)
 • Tume-Agri Oy (Project partner)
 • Valtra Oy Ab (Project partner)
 • Wapice Oy (Project partner)
 • Veljekset Ala-Talkkari Oy (Project partner)
 • Business Finland (Project partner)
 • Luonnonvarakeskus (Luke)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.