GreenAro

Project Details

Description

Ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi tarvitaan nopeita muutoksia energia-, liikenne- ja kemikaalisektoreilla. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää kehittää ja ottaa käyttöön kestäviä, fossiilivapaita teknologioita. Esimerkiksi orgaaniset kemikaalit ja polymeerit tuotetaan edelleen lähes täysin fossiilisesta raakaöljystä. BTX-aromaatteja (bentseeni, tolueeni ja ksyleeni) tuotetaan vuosittain suuria määriä öljynjalostamoilla ja petrokemian tehtailla fossiilisista raaka-ainevirroista. Koska BTX-aromaateilla on huomattava kysyntä ja niitä tarvitaan yhteiskunnallisesti merkittävien kemikaalien tuotantoon, tuotannon turvaaminen kestävällä ja vähähiilisellä menetelmällä on kriittisen tärkeää. GreenAro-projektin tavoite on turvata suomalaisen teollisuuden johtava asema uusien, innovatiivisien teknologioiden kehittäjänä ja hyödyntäjänä vihreiden BTX-aromaattien tuotannossa kestävistä raaka-aineista. GreenAro-projektissa kehitetään katalyyttisiä menetelmiä, joilla pystytään tuottamaan vihreistä lähtöaineista (pyrolyysillä tuotettu bio-öljy ja jäteglyseroli biodieselin tuotannosta) arvokkaita aromaattisia kemikaaleja. Aromaatteja voidaan hyödyntää monipuolisesti kemianteollisuudessa jatkojalostamalla niitä kemikaaleiksi, polymeereiksi ja liuottimiksi. Kehitämme aiempaa tehokkaampia katalyyttejä, joilla pyrimme optimoimaan BTX aromaattien tuotannon jäteglyserolista ja bio-öljystä. Projektin aikana tutkitaan tuotantoreitit molemmista raaka-aineista laboratoriomittakaavan kokeilla ja hyödynnetään saadut tulokset prosessikonseptien mallinnukseen ja simulaatioon. Prosessista tehdään teknis-taloudellinen tarkastelu, jonka pohjalta arvioidaan teollisen toiminnan mahdollisuudet ja kannattavuus. Projektiin osallistuu kolme tutkimuspartneria: VTT, Aalto-yliopisto ja Åbo Akademi. Projektissa on myös vahva teollinen konsortio, johon kuuluvat suuret teolliset toimijat Borealis, Neste ja Valmet sekä pk-/Mid Cap-yritykset Green Fuel Nordic and Prefere Resins.
AcronymGreenAro
StatusActive
Effective start/end date01/01/202330/06/2025

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Green Fuel Nordic Oy (Joint applicant)
  • Prefere Resins Finland Oy (Joint applicant)
  • Valmet Oyj (Joint applicant)
  • Borealis Polymers Oy
  • Business Finland Oy
  • Neste Oyj
  • Åbo Akademi
  • Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.