Korona Co-creation. Elintarvikealan pienyritysten kasvun kiihdyttäminen koronakriisin kokeiluista

Project Details

Description

Koronakriisi on iskenyt pakattujen elintarviketuotteiden pienyrityksiin. Myynti ravintoloihin on tyrehtynyt, toimitus- ja jakeluketjut takkuavat, kysyntä muuttuu ja erityisesti uusille tuotteille tärkeät maistatukset ovat pysähtyneet marketeissa ja tapahtumissa. Kiinteät kulut kuitenkin juoksevat, ja raaka-aineet sitovat ison osan varoista. Katteiden ollessa jo valmiiksi matalia, tarvitaan keinoja uusien tuotteiden, tuotantoprosessien ja jakelukanavien löytämiseksi nopeasti. Tämä projekti luo yhdessä pienyritysverkoston kanssa uusia keinoja kokeilla, joiden avulla kuluttajille tärkeää kotimaista elintarviketarjontaa voidaan kannattavasti kehittää. Aalto-yliopiston Design Factoryn hanke rakentaa 53 pienyrityksen tuotekehitystoimintaa kattavan tutkimusaineiston ja jo kehitetyn verkoston päälle. Hankkeessa tunnistetaan ja kerätään tietoa poikkeustilasta seuranneista ensimmäisen aallon kokeiluista ja selvitetään niiden menestystekijöitä, tunnistaen mitkä tekijät ohjasivat erilaisiin kokeiluihin ja mitkä vaikuttivat niiden muotoutumiseen. Kokeiluilla tarkoitetaan ketteriä ja kevyitä tapoja testata uusia tuote-, palvelu- ja toimintaideoita ennen laajamittaisia investointeja. Toimivista kokeilumuodoista tuotettu tieto peilataan kansainväliseen vertailuaineistoon Piilaaksossa meneillään olevasta sisarprojektista Stanfordin kanssa. Tuotetun tiedon pohjalta kiihdytetään joukko jatkokokeiluja muodostamalla ja tukemalla pienyritysten kehityskohortti, joiden kanssa kehitetään uusia kokeilumuotoja tilapäisessä kokeilulaboratoriossa. Kokeilulaboratorio avataan myös laajemmalle yleisölle, tuoden yrittäjiä, sidosryhmiä ja tutkimusta lähemmäksi toisiaan, ja pilotoiden uutta yhteistyömuotoa yliopiston ja yritysten välille. Kokeiluista kerättyjen oppien avulla kehitetään elintarvikealan kyvykkyyksiä ja resilienssiä ennakoimattomien kriisien äärellä, synnytetään uutta liiketoimintaa sekä tunnistetaan lupaavimmat kokeilut kansainvälistymiseen tähtäävään yhteiskehittämiseen.
Short titleKorona_Elintarvikealan pienyri
AcronymKorona Co-creation
StatusFinished
Effective start/end date22/05/202022/11/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.