Kaupunkimallien Osaamispääoman Kehittäminen 6Aika-kaupungeissa

Project Details

AcronymKAOS
StatusFinished
Effective start/end date01/05/202031/03/2022

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lahti (Project partner)
  • Maanmittauslaitos
  • Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.