Innovation of Transmission Technologies towards 5G Networks

Project Details

Description

Yleisinä tavoitteina viidennen sukupolven (5G) langattomien tietoliikenneverkkojen kehitystyössä on järjestelmän kapasiteetin kasvattaminen 1000-kertaiseksi 4G-teknologiaan verrattuna, energian kulutuksen pienentäminen tuhannesosaan sekä 10 Gbps huippunopeus ja 1 ms viive tiedonsiirrossa. Radiorajapinnan tiedonsiirtotekniikoiden kehittäminen on keskeisessä roolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Tässä projektissa tutkimustyö suuntautuu kolmelle osa-alueelle: 1) 5G-radioverkkojen uudet tiedonsiirtoratkaisut ja protokollat, 2) Energiatehokkaat (vihreät) tiedonsiirtoratkaisut, 3) Älykkäät ja tehokkaat spektrinkäyttömenetelmät. Kehitettävien tiedonsiirtoratkaisujen, algoritmien ja protokollien toimivuutta ja suorituskykyä arvioidaan simulointien ja demonstraatioiden avulla. Projektin tavoitteena on vahvistaa tutkimusyhteistyötä suomalaisten ja kiinalaisten partnereiden välillä sekä vahvistaa kansainvälisesti verkottuneita tohtoriopintoja tällä ajankohtaisella tutkimusalueella.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201531/12/2017

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • SA: Research funding (other) (Project partner)
  • Suomen Akatemia (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.