H2020 -Backbone for Internet of Things Open Ecosystems

  • Turkama, Petra (Principal investigator)

Project Details

Description

bIoTope projektin tavoitteena on edistää Internet of Things (IoT), eli verkkoon liittyvien laitteiden avulla mahdollistettavaan uuteen liiketoimintaan tähtäävää tutkimusta ja käytäntöjä Euroopassa. IoT on tunnistettu yhdeksi potentiaalisimmista uutta arvoa ja kilpailuetua tuottavista teknologioista, mutta sen implementoinnissa ja tehokkaassa käyttöönotossa on todettu useita ongelmia. Näistä keskeisimpinä eri teknologiakehittäjien ja tutkimuksen siiloutuminen, hyvien referenssi casejen puuttuminen, sekä organisatioiden ja yksilöiden varaukset palvelujen turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyen. bIoTope projekti tarkastelee näitä pullonkauloja ja mahdollisuuksia, sekä ehdotta erilaisia tapoja niiden ratkaisemiseen, perustuen erityisesti avoimen lähdekoodin ja avointen standardien varaan rakennetuille sovelluksille ja teknologia-alustoille. Iot ja pilvipalvelut ovat lyhyessä ajassa mullistaneet yritysten tavan hankkia ja hallinnoida tietoteknisiä palveluitaan. Viimeisimpien raporttien mukaan yritykset voivat säästää jopa 70% ICT-kuluistaan ulkoistamalla palvelujen ja datanhallintaa pilvipalvelujen tarjoajille ja siirtämällä laitedataa pilveen. IoT palvelujen tuomiin uusiin arvonluontimahdollisuuksiin nähden niitä on kuitenkin tutkittu verraten vähän liiketoimintamallien näkökulmasta. Suurin osa julkaistuista artikkeleista on alalla toimivien yritysten tilaamia raportteja, kun taas tieteellinen tutkimus on keskittynyt lähinnä ympäristöjen teknisiin ominaisuuksiin. Siksi projektissa tutkitaan IoT palveluja myös uuden liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta, IoT standardien ympärille rakentuvissa ekosysteemeissä. Tämä sisältää yksityiskohtaista tarkastelua eri toimijoiden välisestä dynamiikasta ja erilaisista liiketoimintakonsepteista erityisesti avoimessa pilvipalvelu-ekosysteemeissä.
Short titleTekes/Biotope
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201531/10/2015