Green Factory – towards carbon neutral production

Project Details

Description

Asiakaskunnan arvostukset ovat murroksessa. Kuluttajat vaativat yhä pienenevää hiilijalanjälkeä ja vähenevää ympäristökuormitusta käyttämiltään tuotteilta. Paineet kohdistuvat valmistavan teollisuuden koko arvoketjuun. Lopputuotteen hiilijalanjälkeä on saatava pienennettyä kaikin mahdollisin tavoin. GREEF-projektin tavoitteena on löytää teollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden välinen ”Common R&D Agenda”, joka yhdistää tutkimusorganisaatioiden osaamiset ja tavoitteet teollisuuden "vihreisiin" haasteisiin, ja rakentaa sen pohjalta Co-innovation projektisuunnitelma. Projektisuunnitelma keskittyy teollisen tuotantotoiminnan ympäristöystävällisyyden lisäämiseen ja hiilijalanjäljen mittausmenetelmien kehittämiseen teollisessa arvoketjussa. Arvoketjun jokaisen osan hiilijalanjälkeä on saatava pienenemään. Kyseessä on optimointiongelma kustannusten ja hiilijalanjäljen välillä. Suomalaisen vientiteollisuuden menestyksen avaimet tulevat perustumaan lisääntyvässä määrin vihreisiin arvoihin jo lähitulevaisuudessa. Ympäristöystävällinen, kestävällä pohjalla oleva hiilineutraali tuotantoprosessi tulee olemaan ehkä tärkein kilpailutekijä kansainvälisillä markkinoilla. Kuluttajat ovat valmiit jo nyt maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä tuotteista. Sama suuntaus tulee varmasti myös teollisuuden investointihyödykkeisiin ja muihin tarvittaviin tuotteisiin. Siksi on lähdettävä kehittämään suomalaista teollisuutta vihreään suuntaan. Projektin tavoitteena on kehittää valmistavalle teollisuudelle soveltuvia suunnittelusäännöstöjä ja –periaatteita, joiden avulla yritykset voivat nykyistä paremmin huomioida vihreät arvot tuotantojärjestelmän suunnittelussa (Green factory design tool kit). Projekti toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston ja VTT:n kanssa.
Short titleGREEF
AcronymGREEF
StatusFinished
Effective start/end date01/05/202031/12/2020

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Oulun yliopisto (Joint applicant)
  • VTT Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (Joint applicant)
  • Business Finland Oy (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.