Finland-based circular ecosystem of battery metals

Project Details

Description

Sekä Euroopan Unioni että Suomen hallitus ovat tunnistaneet energiametallien strategisen tärkeyden ja erityisesti litiumioniakkujen arvoketjun valtavan liiketoimintapotentiaalin. Akkuteollisuutta hallitsevat nykyään Euroopan ulkopuoliset konglomeraatit, mikä aiheuttaa suuria raaka-aineiden ja akkujen toimitusvarmuusriskejä sekä menetettyjä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Suomalainen kaivosteollisuus tuottaa lähes kaikkia tarvittavia akkumetalleja, kuten nikkeliä, kobolttia ja kuparia. Suomessa on myös huomattavia litium- ja grafiittiesiintymiä. Suomalainen metalliteollisuus jalostaa myös merkittäviä määriä kotimaisia ja ulkomailta tuotuja raaka-aineita. BATCircle2.0-projektin päätavoitteena on luoda innovatiivisia, kustannustehokkaita ja kestäviä tapoja tuottaa lisäarvoa suomalaiselle akkumetalliteollisuudelle. Tähän tavoitteeseen päästään teknologisen tutkimuksen ja innovaatioiden avulla akkumineraalien etsinnässä ja kaivostoiminnassa, akkujen kierrätyksen tehostamisessa, metallurgisten prosessien kehittämisessä, sekä korkean jalostusarvon akkumateriaalien kehityksessä. Entistä suurempaa huomiota kiinnitetään arvoketjun kestävyydelle, mikä kehittää kilpailukykyä akkumetallien kiertotaloudessa. BATCircle2.0-konsortio koostuu neljästä yliopistosta (Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja LUT-yliopisto) ja kahdesta tutkimuslaitoksesta (GTK ja VTT) sekä seitsemästä suuryrityksestä ja yhdeksästä PK-yrityksestä. Konsortiota tukee myös neuvoa-antava asiantuntijaryhmä, jossa on edustajat kansallisista ja kansainvälisistä sidosryhmistä. Laaja-alainen yhteistyö näiden avainpartnereiden kesken tulee vahvistamaan suomalaisen akkumetalliekosysteemin integraatiota laajempaan eurooppalaiseen kiertotalouden periaatteita noudattavaan akkumetalliverkostoon.
Short titleBATCircle2, HYDRO
AcronymBATCircle2.0
StatusActive
Effective start/end date01/05/202130/04/2024

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth
  • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production
  • SDG 13 - Climate Action

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.