Fast electrochemical detection of opioids in blood sample by carbon nano hybrid electrodes

Project Details

Description

Väestön ikääntymisen vuoksi yhä useampi joutuu käyttämään voimakkaita kipulääkkeitä, esim. kehittyneissä maissa yli 10 milj. potilasta. Kuitenkaan tärkeimpien särkylääkkeiden opioidien pitoisuutta suoraan potilaan veressä ei pystytä yksinkertaisilla reaaliaikaisilla mittalaitteilla määrittämään. Hanke kehittää opioidien nopeaksi määrittämiseksi yksinkertaisen sähkökemiallisen mittausmenetelmän. Tällä tavalla helpotetaan esim. pitkäaikaissairaiden, leikkauksen aikaisen anestesian, sekä huumausaineiden yliannostuksen potilaiden hoitoa kustannustehokkaasti. Terveyteen liittyvä liiketoiminta on globaalisti nopeasti kasvava ala ja suomalailla yrityksillä on mahdollisuus kehittyä näillä markkinoilla keskeisiksi toimijoiksi lisääntyvän osaamisen ja innovaatioiden avulla.
Short titleFEDOC / Koskinen
AcronymFEDOC
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201631/12/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.