Extreme Machine Type Communications for 6G

Project Details

Description

Teollisuus etsii tapoja parantaa kilpailukykyä toimintoja tehostamalla. Tähän sisältyy mm. käyttöönotto- ja ylläpitokustannusten vähentäminen langattomia ratkaisuja käyttäen; tuotannon joustavuuden lisääminen soveltamalla mobiilirobotteja sekä uudelleenkonfiguroitavia valmistussoluja; prosessinhallinnan parantaminen lisäämällä anturien ja toimilaitteiden määrää sekä lisäksi seisokkien vähentäminen ennakoivaa huoltoa ja automaattista vian havaitsemista käyttäen. 5G-verkoilla odotetaan olevan suuri rooli tämän tarpeen tyydyttämisessä. On kuitenkin monia sovelluksia, jotka vaativat suurempaa luotettavuutta, matalampaa latenssia ja pienempää energiankulutusta enemmän kuin mihin 5G pystyy. Tässä projektissa pyrimme kehittämään 6G-mobiiliverkkoihin uutta Extreme Machine Type Communications (eMTC) -teknologiaa, joka ylittää 5G-järjestelmän rajoitukset ja mahdollistaa täysin uudet langattoman viestinnän sovellukset mukaan lukien turvallisuuskriittiset automaatiosovellukset sekä tiheiden edulliset anturiverkkojen soveltamisen. Keskeisimmät hankkeessa kehitettävät mahdollistavat teknologiat ovat paristoton nollaenergia viestintä takaisinsirontaviestinnällä, uudet teknologiat In-X-aliverkkojen ja sideinkkien fyysisen kerroksen viestintään ja pääsynvalvontaan sekä taajuuksien ja häiriönhallintamenetelmät, jotka mahdollistavat spektrin joustavan jaon yksityisten ja julkisten matkapuhelinverkkojen välillä. Ehdotetulla tutkimuksella pyritään vaikuttamaan 6G-standardointiin (3GPP- Rel-21), joka valmistunee vuoteen 2028. Tämä tarkoittaa, että tässä tarkasteltavat teknologiat ovat tutkimuskohteita jo useita vuosia aikaisemmin. Projektin aikataulu on 2023-2024, jotta sen tulokset olisivat saatavilla vuonna 2025, jolloin 3GPP todennäköisesti alkaa harkita 6G:n mahdollistavia teknologioita.
Acronym6G-eMTC
StatusActive
Effective start/end date01/01/202331/12/2024

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Oy LM Ericsson Ab (Project partner)
  • Metso Finland Oy (Project partner)
  • Nordic Semiconductor Finland Oy (Project partner)
  • Business Finland Oy
  • Elisa Oyj
  • Saab Finland Oy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.