Electrochemical Recovery of Currently Wasted Valuable Metals

Project Details

Description

Elmery kehittää arvo- ja haittametalien talteenottoa prosessi- ja jätevesistä, joissa niitä on pienissä pitoisuuksissa. Nykyisellään näitä arvometalleja ei saada otettua talteen taloudellisesti järkevästi, vaikka tämän kaltaisia liuoksia on kansallisesti ja globaalisti merkittäviä määriä. Menetelmä on sähkökemiallinen, ympäristöystävällinen, kemikaalivapaa ja energiankulutukseltaan alhainen. Elmery selvittää menetelmän hyödyntämismahdollisuudet, liiketoimintapotentiaalin sekä tuottaa hyödyntämisen kannalta merkityksellistä sähkökemiallista osaamista, parametritutkimusta, optimointia ja laitetekniikan tutkimusta. Elmeryn tavoitteena on kehittää menetelmä hyödynnettäväksi kaupallisessa liiketoiminnassa.
Short titleTUTL Elmery Hydro Res
AcronymELMERY
StatusFinished
Effective start/end date01/07/202030/04/2022

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.