New business from digital spare parts

Project Details

Description

Yritysten varaosista noin 5% soveltuu tällä hetkellä digitaalisiksi varaosiksi: ne voitaisiin säilyttää ja siirtää digitaalisesti sekä valmistaa tarpeen mukaan 3D-tulostamalla lähellä loppukäyttäjää. Digitaalisia varaosia hyödynnetään jo nyt mm. autoteollisuudessa, mutta digitaalisten varaosien laajempaa käyttöönottoa varten tarvitaan tutkimusta ja kehitystä: työkaluja varaosien digitalisointiin, 3D-tulostusmateriaaleihin, laadunvarmistukseen sekä valmistusprosessien hallintaan liittyen. Tulevaisuuden visio on se, että kymmenen vuoden päästä noin 10% varaosista on digitaalisia, teknologia on luotettavaa ja laadukasta, ja myös uusia varaosakonsepteja on otettu käyttöön. Digitaalisista varaosista liiketoimintaa (DIVALIITO) -projektissa kehitetään menetelmiä 3D-tulostettavien osien tunnistamiseen varaosakirjastoista, kootaan yhteen ja tuotetaan uutta tietoa 3D-tulostusmateriaalien ominaisuuksista sekä vertaillaan ominaisuuksia erilaiset jälkikäsittelyprosessit huomioiden perinteisiin valmistusmateriaaleihin - ja prosesseihin. Projektissa tutkitaan ja kehitetään uusia varaosaliiketoimintakonsepteja kuten älykkäitä varaosia, joihin upotettu valmistusvaiheessa erilaisia tunnisteita ja sensoreita sekä selvitetään koko valmistusprosessiketjuun liittyvien vaiheiden toisiinsa kytkentää erityisesti digitaalisen tiedonsiirron, työnkulun ja automaation kannalta. Tutkimusprojektin tavoitteena on kasvattaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä, voimistaa niiden kansainvälistä liiketoimintaa, parantaa varaosien saatavuutta, kehittää varaosaliiketoiminnan kustannus- ja resurssitehokkuutta sekä vahvistaa 3D-tulostuksen verkostoa Suomessa. DIVALIITO -hankekokonaisuus muodostuu VTT:n ja Aalto-yliopiston strategisesta julkisesta tutkimushankkeesta, kahden yrityksen omista aihepiiriin liittyvistä Business Finlandin rahoittamista kehityshankkeista sekä tutkimushankkeeseen osallistuvien yritysten omista sisäisistä kehityshankkeista
AcronymDIVALIITO
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201830/09/2020

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Kone Oyj (Project partner)
  • Wärtsilä Services Switzerland Ltd (Project partner)
  • Kiwa Inspecta Oy (Project partner)
  • Business Finland (Project partner)
  • Valmet Oyj
  • Wärtsilä Finland Oy
  • Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.