Data integration and knowledge co-creation for smart urban development (Urbs-data)

Project Details

Description

Urbs-data tutkii ja kehittää digitalisaation mahdollistamia uusia ratkaisuja kaupunkisuunnittelun ja alueiden kehittämisen tueksi. Tutkimuksen tavoitteena on uudistaa kaupunkisuunnittelua sekä suunnittelutyökalujen että –prosessien suhteen. Konreettisena tavoitteena on ratkaista käytännön suunnittelutyössä esille nousseita ongelmia liittyen muun muassa tietoaineistojen käytettävyyteen, tietomallien hyödynnettävyyteen sekä suunnittelutyökalujen ja VR/AR-työkalujen rajapintoihin. Näiden rinnalla tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida ja kehittää kaupunkisuunnitteluprosessia kohti uudenlaisia kumppanuuksia ja hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä. Kehitystyön ytimenä on big room –työskentely, jota pilotoidaan kahdella alueella yhdessä hankekumppaneiden kanssa. Tutkimuksen toteutus tapahtuu kolmessa iteratiivisesti etenevässä kehityssyklissä ja yhteisissä työpajoissa. Tuloksena syntyy suunnittelun sosiotekninen tukijärjestelmä, participative planning support system (PPSS). Urbs-data tutkimushanke toteutetaan Aalto-yliopiston ja kolmen alalla toimivan yrityksen Tekes-rinnakkaishankkeena. Tutkimushankkeen kumppaneina ovat Business Finland, kuusi yritystä ja yksi kaupunki. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2018.
Short titleUrbs-data
AcronymUrbs-data
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201631/08/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.