DBE CORE TRANSPORT CO-CREATION

Project Details

Description

Tällä hetkellä Euroopan Unionissa ja Suomessa pohditaan usealla taholla mahdolli-suuksia automatisoida ja integroida kuljettamisen ja logistiikan prosesseja niin organisaa-tioiden sisällä kuin maitse, meritse, rautateitse tai ilmateitse toimivissa organisaatioiden välisissä kuljetuskäytävissä. Pilvipalveluna käytettävät API-, lohkoketju-, ohjelmistorobotiikka- ja muut teknologiat avaavat merkittäviä mahdollisuuksia kuljetus- ja logistiikkapal-veluiden ja niiden niissä toimijoiden välillä tapahtuvan tiedonvaihdon digitalisointiin toimijoiden muodostamissa avainyritysten ja toimialojen muodostamissa ekosysteemeissä. Monella taholla käynnissä oleva kehitys on synnyttänyt tilanteen, jossa kokonaiskuvan saaminen käynnissä olevasta kehityksestä ja tavoitteista on haastavaa. DBE Core Transport Co-creation projektin tavoitteena onkin luoda kokonaiskuva käynnissä olevasta kehityksestä, yksittäisten hankkeiden tavoitteista sekä kehittämistä ohjaavista menetelmistä ja ideoista. Kokonaiskuvaan perustuen myöhemmässä DBE Core transport Co-innovation projektissa kehitetään ratkaisuja, joilla digitaalista tietoa kyetään vaihtamaan automaattisesti ja integroidusti hubien välillä yhdessä sovittavilla sanomilla ja tavoilla.
StatusFinished
Effective start/end date02/01/201931/07/2019