Beyond MALPE-coordination: integrative envisioning

Project Details

Description

Hankkeen perustiedot
Kaupungistuminen on dynaaminen ja monimuotoinen ilmiö. Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa BEMINE-hankkeessa parannamme ymmärrystä siitä, millaista tietoa kaupungistumisesta tulisi tuottaa, miten tietoa voidaan hyödyntää ja millaisia vaikutuksia tällä voisi olla kaupungistumisen kehityskulkujen muovaamisessa. Luomme sekä hankkeeseen että sen sidosryhmien työskentelyyn uusia tiedon hyödyntämisen, ennakoinnin ja ymmärryksen käytäntöjä. Ymmärrys paranee ja käytännön työkalut syntyvät yhteiskehittämällä.
Mikä on MALPE?
MALPE:lla tarkoitetaan maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen suunnittelun ja kehittämisen yhteistyötä. MALPE-toimintamalli auttaa sovittamaan yhteen eri sektorien näkökulmia.
Teoriassa mallin pitäisi tarjota hyvät mahdollisuudet tehokkaaseen yhteistoimintaan. Käytännössä MALPE-toimintamallin soveltaminen ei ole ollut ongelmatonta. Kaupunkiseudut eivät ole sen paremmin poliittisesti kuin hallinnollisestikaan yhtenäisiä ja yhdenmielisiä. MALPE-sektorien yhteistyön käytännön toteutukseen ei ole patenttiratkaisuja, vaan sekä valtiotason toimijoiden että kaupunkiseutujen on keksittävä “omat pyöränsä” yhä uudelleen eri tilanteissa.
Tärkeimmät tutkimuskysymykset
BEMINE-hankkeen tutkimuksellinen lähestymistapa on samankaltainen kuin MALPE-toimintamallissa: eri tutkimusotteita integroiva tieteidenvälinen näkökulma. Tutkimus keskittyy kaupungistumiseen liittyvien ilmiöiden ymmärtämiseen ja kaupungistumisen hallinnan ja ohjaamisen haasteisiin.
• Mitä ovat ne monimutkaiset ja alati muuttuvat yhteydet eri kehityskulkujen välillä, jotka eniten muovaavat tulevaisuuden kaupunkien mahdollisuuksia vastata vielä tuntemattomiin haasteisiin?
• Miten hallintoa, yhteistyöverkostoja sekä kansalaisten aktiivista osallisuutta tulisi asemoida osana tulevaisuuden kaupunkiseutujen viisasta kasvua?
Hankkeen edetessä asetamme uusia, tarkempia tutkimuskysymyksiä. Päämääränämme on löytää vastauksia myös hyvin käytännöllisiin kysymyksiin:
• Miten parantaa hallinnon sektoreiden välistä yhteistyötä käytännössä?
• Miten vapauttaa kaupunkiseutujen kapasiteetteja strategiseen ja aidosti integroituun kehittämistyöhön?
• Miten uusilla visioilla, malleilla, menetelmillä ja käytännöillä tuetaan kestävämpää, vähähiilisempää, onnellisempaa, terveempää, demokraattisempaa ja vauraampaa kaupungistumista?
Hankkeen tulokset löytyvät pääosin koko konsortion yhteiseltä sivustolta http://bemine.fi/

Description

In Finnish urban regions, integrated land use, housing, transport, services and economic development (MALPE) has become a new
practice to encompass key planning sectors, in cooperation between the state and municipalities. Progressing upon this framework, the
project aims at: 1) comprehending Finnish urbanization processes and agglomeration dynamics in an international comparative context,
and their implications to sustainability, functionality and economic livelihood; 2) gaining analytical insight of ambiguities in political agency formation, knowledge management and policy-making in the current MALPE work; and 3) providing normative solutions for coping with these processes and ambiguities. With insights gained from the above, the project aims at 4) incorporating qualitatively new knowledge in the co-coordination of policy sectors and scales, and 5) generating, in a co-creative fashion, policy and planning recommendations for the Finnish city regions involved in the MALPE work.
Short titleSTN BeMInE/Mäntysalo
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201631/08/2019