AI, Brands and Customer Experience

Project Details

Description

Projektin päätavoitteena on luoda realistinen näkemys siitä, miten suomalaiset kuluttajiin keskittyvät brändit voivat hyödyntää tekoälyä brändinhallintatyössä ja siihen tiukasti linkittyvässä asiakaskokemuksen johtamisessa.Onnistuessaan hanke ei ainoastaan vauhdita tekoälyn käyttöönottoa kuluttajabrändeihin keskittyvissä yrityksissä Suomessa. Tavoitteenamme on lisäksi tukea suomalaisten kuluttajabrändeihin erikoistuneiden yritysten kasvua esimerkiksi: Auttamalla kuluttajabrändeihin erikoistuneita juuriltaan suomalaisia yrityksiä kehit-tämään uusia palveluita ja/tai palveluliiketoimintaa hankkeessa kehitettyjen tekoälyteknologioiden pohjalta, joilla on kansainvälistä kysyntää (ideaaliesimerkkinä yh-tiön X omistama reseptiikkapalvelu-algoritmi, joka voidaan myydä vastaaville palveluntarjoajille globaalisti). Luoda kuluttajabrändeihin erikoistuneiden yritysten keräämän datan ja tutkimusor-ganisaation osaamisella ympäristöjä, joissa yritykset voivat testata skaalautuvia tekoälyyn pohjautuvia palveluita
AcronymAIBCX
StatusFinished
Effective start/end date18/03/201918/09/2019

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.