Automatic coordination of construction actors (ACTOR)

Project Details

Description

Rakennushankkeissa on matala tuottavuus sekä korkea viiveiden ja kustannusylitysten riski. Tuottavuusongelman ratkaisu liittyy suoraan rakennushankkeen hiilijalanjälkeen. Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu selkeä linkki arvoa lisäävän asennusajan ja materiaalihukan välillä. Hiilipäästöjä voidaan vähentää myös lyhentämällä rakennushankkeen kokonaiskestoa. Projektin tavoitteena on tuplata asentajien asennustyön osuus ja sitä kautta lyhentää rakentamisen kokonaiskestoja ja materiaalihukkkaa. Tämä vähentää automaattisesti rakentamisen aikaisia hiilipäästöjä. Tuottavuusongelman juurisyy on rakennusprosessin kaaoottinen luonne. Paljon aikaa ja materiaaleja hukataan, koska kaikille työmaan toimijoille ei ole selvää, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Dataa alkaa pikkuhiljaa tulla saataville mutta sen kerääminen ei ole vielä systemaattista tai automaattista. ACTOR-hankkeen visio on saada aikaan automaattinen työnkulku tilannetiedon keräämisestä suoraan asentajalle välitettäväksi tiedoksi ilman manuaalisia vaiheita ja kuormittamatta työnjohtoa. Vision saavuttamiseksi tarvitaan tutkimusta ja kehitystä autonomiseen tilannetiedon keruuseen liittyen, datan yhteismitallistamisen osalta, datan analyysiin tekoälyn avulla ja eri toimijoiden tehtävien optimoimiseksi rakennusprosessin "digitaalisen kaksosen" avulla. Asentajille tarjotaan tehtävään, aikaan ja paikkaan sidottua tietoa hyödyntäen lisättyä todellisuutta (Mixed Reality (MR) ja Augmented Reality (AR)). Kehitettyjen ratkaisujen pitäisi vähentää työmaan sekavuutta asentajan näkökulmasta ja parantaa työnjohdon tehokkuutta. Lopputuloksena tavoitellaan asennusajan tuplaamista ja läpimenoaikojen puolittamista.
Short titleACTOR - Seppänen - T21400
AcronymACTOR - Seppänen - T21400
StatusActive
Effective start/end date01/01/202231/03/2024

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • Ontology-Based Construction Process Library for Process States Inference

    Zheng, Y., Seppänen, O., Masood, M. K. & Törmä, S., 2024, Advances in Information Technology in Civil and Building Engineering - Proceedings of ICCCBE 2022 - Volume 1. Skatulla, S. & Beushausen, H. (eds.). Springer, p. 431-447 17 p. (Lecture Notes in Civil Engineering; vol. 357).

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review