Aalto-TUTL-Maculaser

Project Details

Description

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kaupallistaa teknologia, jolla voidaan hoitaa silmänpohjan ikärappeumaa (AMD). Teknologia soveltuu sekä ns. kuivan että kostean muodon AMD:n hoitoon. Kuivalle AMD:lle ei ole tällä hetkellä olemassa toimivaa hoitoa.
Short titleTUTL-Maculaser
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201830/06/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.