Projects

Filter
Finished

Vapaa

01/01/201101/02/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

VARATTU 6808999asti Urban Mob.

31/12/201831/12/2018

Project: EU: EIT

VARATTU 6809999asti EIT Manuf.

01/01/201901/01/2019

Project: EU: EIT

3D-kulttuurihubi

Hyyppä, H., Ahlavuo, M., Handolin, H., Männistö, I., Kurkela, M., Virtanen, J., Aho, S. & Rantanen, T.

01/11/201731/08/2020

Project: EU: Structural funds EAKR (incl. Interreg)