Varför krackelerar betongen? Why does concrete crack?

Press/Media: Media appearance

Description

How can the Pantheon in Rome remain stable for 2,000 years while residential buildings in Miami do not survive for half a century?

An interview by Dann Pettersson for HBL (Hufvudstadsbladet)

published 29.7.2021, updated 30.7.2021

 

Period29 Jul 2021

Media contributions

1

Media contributions

 • TitleVarför krackelerar betongen? Why does concrete crack?
  Degree of recognitionNational
  Media name/outletHBL - Hufvudstadsbladet
  Media typePrint
  CountryFinland
  Date29/07/2021
  DescriptionHow can the Pantheon in Rome remain stable for 2,000 years while residential buildings in Miami do not survive for half a century?

  An interview by Dann Pettersson for HBL (Hufvudstadsbladet)

  published 29.7.2021, updated 30.7.2021

  Swedish // English (below)
  Hur kan Pantheon i Rom stå stabilt i 2 000 år medan att bostadshus i Miami inte överlever ett halvt sekel?
  För ett par veckor sedan rämnade ett bostadshus i Miami. I Genoa rasade bron Ponte Morandi 2018. Båda imponerande betongstrukturer vars faktiska livslängd inte var den önskade.
  Sammanlagt dog 43 personer när den mäktiga Ponte Morandi rämnade i Genoa. Bron invigdes 1967 och fungera i stort sätt utan underhåll. Med facit i hand gick det inte riktigt så.
  Huset i Miami stod klart 1981 och när det rasade sommaren 2021 strök nästan 100 människor med. Jämfört med Pantheon i Rom är en livslängd på 40 eller 50 år inget att stoltsera med. Templet som är byggt i betong står ännu i dag, trots att det är invigt strax efter Kristi födelse.
  Gör vad materialet vill
  Enligt Günther Filz, professor i strukturer och arkitektur på Aalto-universitetet, har vi fått materialens hållbarhet om bakfoten. Det är inpräntat i oss att en tung struktur är hållbar medan en lätt är fragil.
  – Det är alltid kvaliteten som avgör – alltså kvaliteten på design, geometri och material. Om man jämför vad och hur man bygger i dag med exempelvis Pantheon så är skillnaderna avsevärda.
  Geometrin är fullständigt annorlunda. Det romerska skrytbygget är ritat och planerat enkom för att byggas i betong, förklarar professorn.
  – Pantheon har ingen armering, det är bara betong. Men de visste hur man bygger och betongen varierar genom hela strukturen. Längre ner är den tyngre medan den är lättare högre upp. Kupolen ser utsmyckad ut, men den är sirlig för att det krävde mindre material vilket gör strukturen lättare.
  Dessutom är en kupol perfekt att byggas i betong. Formen är sådan att den överväldigande kraften är kompression, en typ av belastning betong klarar bättre än de flesta material, säger Filz.
  – Pantheons utförande är ett direkt svar på vad materialet vill göra, säger professorn.
  Vi bygger alltså bulken av dagens byggnader i betong lite utav lättja. Byggföretagen vet hur man gör, det är förhållandevis billigt och smärtfritt, säger Filz som tror på ett kommande omtänk, något han välkomnar.
  – Vi tror att alla världens resurser alltid är tillgängliga. Det här är helt fel sätt att se på saken. Varför ska vi bygga på samma vis i Helsingfors som man bygger i Sahara, Yemen, eller Kina? ...

  How can the Pantheon in Rome remain stable for 2,000 years while residential buildings in Miami do not survive for half a century?
  A few weeks ago, a residential building in Miami collapsed. In Genoa, the Ponte Morandi bridge collapsed in 2018. Both impressive concrete structures whose actual lifespan was not the desired one.
  A total of 43 people died when the mighty Ponte Morandi collapsed in Genoa. The bridge was inaugurated in 1967 and operate largely without maintenance. In hindsight, it didn't quite work out that way.
  The Miami building was completed in 1981 and when it collapsed in the summer of 2021, nearly 100 people were swept away. Compared to the Pantheon in Rome, a lifespan of 40 or 50 years is nothing to boast about. The temple, built of concrete, is still standing today, despite being consecrated shortly after the birth of Christ.
  Do what the material wants
  According to Günther Filz, professor of structures and architecture at Aalto University, we've got the durability of materials backwards. It's ingrained in us that a heavy structure is durable while a light one is fragile.
  - It's always the quality that counts - the quality of the design, geometry and materials. If you compare what and how we build today with the Pantheon, for example, the differences are considerable.
  The geometry is completely different. The Roman showpiece was designed and planned solely to be built in concrete," explains the professor.
  - The Pantheon has no reinforcement, it's just concrete. But they knew how to build and the concrete varies throughout the structure. Lower down it's heavier, while higher up it's lighter. The dome looks ornate, but it's ornate because it required less material, which makes the structure lighter.
  Also, a dome is perfect to be built in concrete. The shape is such that the overwhelming force is compression, a type of load concrete can handle better than most materials, Filz says.
  - The Pantheon's design is a direct response to what the material wants to do, the professor says.
  So we build the bulk of today's buildings in concrete a bit out of laziness. Construction companies know how to do it, it's relatively cheap and painless, says Filz, who believes in a future rethink, something he welcomes.
  - We believe that all the world's resources are always available. This is completely the wrong way to look at it. Why should we build in Helsinki the way we build in the Sahara, Yemen or China? ...

  Producer/AuthorDann Pettersson
  URLhttps://www.hbl.fi/artikel/varfor-krackelerar-betongen/
  PersonsGünther H. Filz

Keywords

 • interview
 • construction