Luotettavaa ja mielekästä opiskelijoiden ohjelmointiosaamisen arviointia Exam-tentillä

Activity: Talk or presentation typesConference presentation

Description

alto-yliopiston tietotekniikan laitoksella opetetaan koko yliopiston opiskelijoille palveluopetuksena tietotekniikan peruskursseja, joista ensimmäinen on Ohjelmoinnin perusteet Python-kielellä (5op). Kurssin opetus koostuu luennoista ja harjoitustilaisuuksista, ja opiskelu muodostuu näiden lisäksi viikoittaisista, automaattisesti arvioiduista ohjelmointitehtävistä. Kurssi suoritetaan näillä harjoitustehtävillä sekä tentillä siten, että kumpikin osasuoritus tulee olla hyväksytysti suoritettu. Koska opiskelija voi ja saa tehdä harjoitustehtäviä itsenäisti, kavereiden kanssa ja harjoituksissa assistentin ohjaamana, kurssilla on haluttu pitää mukana tentti, jolla varmistetaan opiskelijoiden henkilökohtainen osaaminen ja samalla tunnistetaan opiskelijat. Tentti on vuodesta 2020 lähtien toteutettu sähköisenä Exam-tenttinä, joka sisältää ohjelmointi- ja esseetehtäviä. Tehtäväpankkina käytetään A+-ympäristöä, joka arvioi opiskelijoiden palautukset ja antaa niihin palautetta heti tentin aikana. Ohjelmointitehtävissä opiskelija saa käyttää kurssimateriaalia, mutta ei selata verkkoa vapaasti. Tenttitehtävien lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus vastata palautetehtävään.

Vuodesta 2020 lähtien tentissä on käynyt 2003 osallistujaa. Osallistujien tentinaikaisen toiminnan tehokkuutta on havainnoitu ja sen tehokkuutta sekä vaikutusta on arvioitu määrällisin mittarein. Tentin on osoitettu mittaavan haluttuja asioita niin, että osaavat opiskelijat saavat suorituksen ja ne, jotka eivät osaa riittävästi, eivät pääse tentistä läpi. Lisäksi kerätyn ja luokitellun palautteen perusteella tenttikonsepti on suuren valtaosan opiskelijoista mielestä ollut toimiva, mielekäs ja moderni tapa suorittaa ohjelmointikurssin tentti. Sähköisessä tentissä opiskelijat kokevat tenttiympäristön muistuttavan työelämäympäristöä, erityisesti verrattuna ohjelmointiin kynällä paperille, mutta myös sähköisenä tenttikonseptina. Exam-tenttikonsepti onkin pyritty rakentamaan fyysisesti saavutettavaksi ja siinä on myös hyödynnetty jo kurssin aikana tutuksi tullutta ohjelmointiympäristöä.

Kuitenkin, pandemian jälkimainingeissa osa opiskelijoista koki, että vieläkin mielekkäämpi tapa suorittaa tentti olisi ollut kotona tai muussa kontekstissa omalla koneella ja erityisesti omalla ja tutulla näppäimistöllä. Ja taas toisaalta, vuosi 2023 alkoi uutisilla tekoälysovellusten entistä laadukkaammista mahdollisuuksista myös kurssisuoritusten tuottamisessa. ChatGPT:n lisäksi erityisesti ohjelmoinnissa hyödyllinen GitHub Copilot tarjoaa opiskelijoille heidän halutessaan huomattavaa helpotusta tehtävien tekemisessä. Ohjelmointitehtävissä laadukkaat vastaukset ovat keskenään huomattavan samankaltaisia verrattuna esimerkiksi esseevastauksiin, ja tällöin esimerkiksi plagioinnintunnistuksessa perinteisesti käytettävät menetelmät eivät sovi sellaisinaan.

Laadukkaiden tekoälyratkaisujen tarjolle tulo onkin aktivoinut keskustelua ja huolta opiskelijoiden itsenäisen osaamisen arvioinnin luotettavuudesta sekä nostanut uudestaan esille tarpeet kurssien suorittajien tunnistamisesta ja uskottavasti itsenäisestä suorittamisesta. Jotta opiskelijoiden osaamisen arvioinnista voi rakentaa eettisesti kestävän kontekstissa, jossa tehtävien oikeat vastaukset väistämättä muistuttavat toisiaan huomattavasti ja tekoäly tarjoaa suhteellisen oikeellisia ratkaisuja suhteellisen pienellä vaivalla, arvioinnissa tulee hyödyntää menetelmiä, joissa opiskelija tunnistautuu vahvasti ja joissa hän tuottaa vastauksensa itsenäisesti. Exam-tenttikonsepti toki mahdollistaa tämän näppärällä ja opiskelijoille yhdenmukaisella tavalla. Silti, onko Exam-tenttiminen kokonaisuutena se valtasuunta, johon opiskelijoiden osaamisen arvioinnissa halutaan olla menossa? Jos tarpeet todella kasvavat niin, että useat tuhannen opiskelijan massakurssit haluaisivat käyttää Exam-tenttejä, onko konsepti riittävän skaalautuva? Tarjoaako se riittävän monipuoliset arvioinnin mahdollisuudet tieteenalojen tarpeisiin?

Esitys aloitetaan jo hyviksi osoitetuilla käytännöillä ohjelmointitentin toteutuksesta. Erityisesti tavoitteenamme on kuitenkin aktivoida keskustelua tekoälyn vaikutuksesta arviointitarpeisiin ohjelmoinnissa, jossa peruskurssitasolla tehtävien vastauksissa on luontaisesti suuria yhtäläisyyksiä, ja toisaalta lopulta työelämätaitoihin kuuluu osata hyödyntää valmiita rakenteita.
Period7 Jun 2023
Event titlePedaforum
Event typeConference
LocationTampere, FinlandShow on map
Degree of RecognitionNational