Dmitry Chelkak

Activity: Hosting a visitor typesHosting a visitor

Kalle Kytölä - Host

hosting a research visit of Dmitry Chelkak (Univ. Geneva)
29 Mar 201630 Mar 2016

Hosting a visitor

NameDmitry ChelkakExternal organisations
University of Geneva

ID: 12181301